Podmínky používání webu www.denife.com

Souhlas se zpracováváním osobních údajů

dle zákona č. 101/2000 Sb.

Děkujeme Vám za návštěvu a použití služeb webových stránek https://www.denife.com/. Poskytovatelem těchto služeb a provozovatelem tohoto webu je MUDr. Hana Plachá (IČO: 72242345).

Osobní údaje

Poskytnutím svých osobních údajů na webu https://www.denife.com/ návštěvník tohoto webu dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas s jejich zpracováním provozovatelem tohoto webu.

Klient tímto uděluje souhlas s tím, aby byly všechny jeho osobní údaje vč. citlivých shromážděny, uchovávány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve spojení se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění.

Osobní údaje včetně citlivých osobních údajů budou sděleny klientem.

Lékařská dokumentace bude uchovávána po zákonem stanovenou dobu.

Návštěvník dále uděluje souhlas s občasným zasíláním marketingových a obchodních sdělení provozovatelem tohoto webu, ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas se zpracováním údajů se uděluje na dobu neurčitou a je možno ho kdykoli odvolat prostřednictvím emailu na adresu:denife@post.cz.

Více o cookies a sběru údajů zde

Ostatní

Návštěvník tímto vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pokud s těmito obchodními podmínkami nesouhlasíte, prosíme nepoužívejte služby tohoto webu.

Provozovatel tohoto webu si vyhrazuje právo změnit znění těchto podmínek. Obě strany (provozovatel a návštěvník/klient) souhlasí, že tyto podmínky a případné spory se řídí právními předpisy České republiky.

Klient potvrzuje, že byl poučen ve smyslu ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb.

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Stížnosti vypovídají o spokojenosti klientů s poskytovanými službami a o tom, zda služby odpovídají potřebám klientů. Mají charakter důležitých informací o možnostech, jak zlepšit kvalitu námi poskytovaných služeb.

K podání stížnosti na kvalitu a způsob poskytovaných služeb jsou oprávněni nejen klienti, ale také jejich blízcí nebo jakýkoliv občan, který jedná v zájmu klienta.

Stížnost může být podána písemně, ústně, telefonicky, emailem nebo anonymně:

  • Písemně podané stížnosti mohou být zaslány na adresu: Denife - Centrum estetické medicíny MUDr. Hana Plachá, Smetanovy sady 1 (Alžbětiny lázně), 360 01 Karlovy Vary nebo předány na recepci centra na výše uvedené adrese.
  • Pro telefonické stížnosti je možné použít telefonní číslo: 00 420 728 623 812 (asistentka lékaře).
  • Pro emailové stížnosti je určena emailová adresa:denife@post.cz
  • Ústně podané stížnosti jsou zapsány, pokud s tím klient souhlasí. Zápis musí být formulován v podání klienta. Není dovoleno formulace klienta upravovat. Zaměstnanec i klient zápis potvrdí svým podpisem. Pokud není ze zdravotních důvodů klient schopen zápis podepsat, potvrdí souhlas s provedeným zápisem svědek. Sepsání zápisu o stížnosti provádí zpravidla asistentka lékaře.

Menší stížnosti, které mohou zaměstnanci vyřešit ihned při dodržení všech pravidel, jsou povinni provést. O stížnosti a jejím řešení následně informuje zaměstnanec vedoucího lékaře. Stížnost se řeší vždy se všemi osobami, kterých se stížnost týká. Pokud stěžovatel požádá o anonymitu, je mu vyhověno a v tomto ohledu je zapotřebí zachovat mlčenlivost o jeho totožnosti. Stížnosti se evidují a pravidelně vyhodnocují s cílem zlepšit kvalitu poskytovaných služeb.

Další postup vyřizování stížností

  • Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne obdržení.
  • Poskytovatel může odůvodněně prodloužit vyřízení o dalších 30 dnů, v případě nepříslušnosti má povinnost do 5 dnů stížnost postoupit a o prodloužení či postoupení stížnosti informovat stěžovatele.
  • O vyřízení stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva.
  • Poskytovatel má povinnost umožnit stěžovateli nahlížet do spisu a pořizovat z něj kopie, poskytnout krajskému úřadu součinnost při šetření stížnosti.
  • V případě, že stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti, může podat stížnost Krajskému úřadu Karlovarského kraje. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti.